TRIẾT LÝ KINH DOANH - PHƯƠNG CHÂM CHẤT LƯỢNG

    1. Triết lí kinh doanh

    Dồn hết tâm huyết vào sản phẩm cung cấp, với lòng tin làm cho xã hội thịnh vượng, mở ra tương lai và mang đến hạnh phúc cho công nhân viên.

    2. Phương châm chất lượng

    Cung cấp các sản phẩm đáp ứng yêu cầu và làm hài lòng khách hàng thông qua việc liên tục cải tiến và vận hành hệ thống quản lý chất lượng.