Đáp ứng từ những lô hàng nhỏ

    Chúng tôi nhận yêu  cầu xi mạ kể cả những lô hàng có số lượng ít.